Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Alle bestellingen vallen onder de voorwaarden zoals die door WOOD15 zijn opgesteld.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de voorwaarden akkoord gaat. WOOD15 behoudt zich het recht de voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 WOOD15 staat ingeschreven onder nummer: 60134259 bij de Kamer van Koophandel Limburg.

1.4 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.5 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 2. Bedrijfsgegevens

WOOD15 B.V.

Bezoekadres:

Nusterweg 66 Hal E

6136 XB Sittard

 

Correspondentieadres:

Rijksweg Noord 281 Hal E

6136 AC Sittard

Netherlands

 

 

BTW: NL853778875B01

KvK: 60134259

Datum: 04-03-2014

ING NL48INGB0006457222

BIC: INGBNL2A

 

T:  +31 46 8200389

M: shop@wood15.eu

W: shop.wood15.eu of www.wood15.eu

 

Artikel 3 Wijze van verzenden.

3.1 We verzenden graag na het plaatsen van een bestelling, wij verzenden van woensdag tm zaterdag, normaal indien het artikel bij WOOD15 of de leverancier op voorraad is, ontvangt u een email met tracking info. We doen ons uiterste best om binnen 2 werkdagen te verzenden.

3.2 Geassembleerde fietsen en steps leveren we niet af per verzending, dit kan alleen bij afhalen bij WOOD15. Assemblage na verzending zal zelf georganiseerd moeten worden, er kan geen enkele aanspraak gemaakt worden op garantie of service bij eigen assemblage, 

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn in euro`s, inclusief 21% BTW en exclusief behandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Alle bestellingen zijn pas definitief wanneer er een minimum van 30% van de totaalsom van de bestelling of 50% van het frame is ontvangen op een van onze rekeningen, tenzij anders vermeld/overeengekomen.

4.3 Alle facturen dienen volledig op voorhand betaald te worden, binnen 14 dagen na dagtekening. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.4 Alle aanbiedingen van WOOD15 zijn vrijblijvend. WOOD15 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, met name wanneer koersen meer dan 5% afwijken van de dagkoers. Reeds geplaatste orders en deels betaalde orders zullen tegen de geaccordeerde geoffreerde prijs worden geleverd.

4.5 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en valuta koersen. Bij foutief aangegeven prijzen behoudt WOOD15 zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

  

Artikel 5. Maatwerk offertes

5.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

5.2 Offertes zijn 30 dagen geldig na dagtekening.

5.3 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt WOOD15 zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

5.4 Mondelinge toezeggingen verbinden WOOD15 slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

  

Artikel 6. Overeenkomst

6.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen.

6.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door WOOD15. WOOD15 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Van een overeenkomst is pas sprake als wij de order hebben bevestigd.

6.3 Bestelde maatwerk producten kunnen na bestelling niet meer niet geannuleerd worden.

  

Artikel 7. Levering

7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.2 Indien u de producten op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de producten bij u laten bezorgen.

7.3 De bestelling kan ook door de koper op de showroom locatie worden opgehaald.

7.4 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van WOOD15 vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.

7.5 Alle termijnen/levertijden zijn indicatief. Bij bestelling genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

7.7 Verkeerd geleverde of defecte producten kunnen gratis geruild worden. U betaalt dan geen verzendkosten.

  

Artikel 8. Voorbehoud van eigendomsrecht

Alle artikelen blijven in eigendom van WOOD15 zolang de producten niet volledig zijn betaald. Zij mogen niet in gebruik worden genomen tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Garantie en reclames

9.1 De garantietermijnen en -voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op afspraak afgehandeld.

9.2 WOOD15 hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantieclaims worden door leverancier of producent beoordeelt. In geval van twijfel over garantie, zal de mening van de leverancier dus bepalend zijn.

9.3 Beperkte garantie geldt voor slijtagedelen en draaiende delen als kettingen, tandwielen, binnenbanden, buitenbanden, grips, pedalen, zadels en kleding. Garantie is hier alleen van toepassing wanneer de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn.

9.4 De garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

9.5 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service- of reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

9.6 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u WOOD15 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.7 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft WOOD15 de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

Artikel 10. Retourneren

10.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan WOOD15 te retourneren. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

10.2 Wanneer de producten compleet, in originele en onbeschadigde verpakking staat en ongebruikt is, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening.

10.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het artikel is gebruikt of is beschadigd of de bestelling geopend of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

10.4 Maatwerk producten, speciaal gelakte producten of unieke maten worden niet retour genomen.

10.5 Wij behouden ieder recht om een retour artikel niet te accepteren wanneer het beschadigd, gebruikt of niet in de originele verpakking retour is gestuurd.

  

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. WOOD15 respecteert de privacy van alle gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, anders dan strikt noodzakelijk voor het verwerken van bestellingen, betalingen en verzendingen.

11.2 De persoonsgegevens worden door WOOD15 verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan WOOD15 de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen nakomen, optimale service bieden, de klant voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Indien men niet meer gediend is van direct mailing, mag de klant dit altijd ongedaan maken.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 WOOD15 is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van WOOD15, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 WOOD15 behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is WOOD15 gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 13. Disclaimer

13.1 WOOD15 spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op onze site. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

13.2 Ook kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. WOOD15 garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

13.3 Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

13.4 Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde fiets of kleding etc. zijn uitgesloten.

13.5 Wanneer door WOOD15 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend de voorwaarden anders toepast dan de standaard voorwaarden, laat dat het recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden opnieuw te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat WOOD15 deze voorwaarden soepel toepast.

 

Wanneer u nog vragen, opmerkingen, klachten of suggesties heeft kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.

e-mail: shop@wood15.eu